ขนาดตัวอักษร เล็ก ปกติ ใหญ่

 • Welcome Itc
 • signed-cpd
 • Award Itc 2566
 • Work System Banner
 • itcnogift-67
 • Model Moral Organization Itc2566 Banner
 • Banner PDPA Award
 • Banner Cyberaward
 • Banner Award
 • Banner ITA
 • Virtual Role Model
 • Banner App Moac

  บริการของศูนย์

  ข่าวประชาสัมพันธ์

  ผู้บริหาร

  Boss1 Image
  Boss2 Image
  Boss3 Image

  ภาพข่าวกิจกรรม

  ดูทั้งหมด

  ข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อทีวี

  • Smart Coop ส่งเสริมสหกรณ์ไทย ทันสมัย ทุกที่ ทุกเวลา ผ่าน Smart Phone
  • Smart Coop ส่งเสริมสหกรณ์ไทย ทันสมัย ทุกที่ ทุกเวลา ผ่าน Smart Phone
  • ช่องทางการเข้าถึง ข้อมูลสารสนเทศกรมส่งเสริมสหกรณ์
  • ขั้นตอนการจองห้องประชุมออนไลน์

  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  • หน่วยงานของกระทรวง

   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
   กรมส่งเสริมสหกรณ์
   กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
   กรมส่งเสริมการเกษตร
   สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

  • หน่วยงานด้านดิจิทัล

   กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
   สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)
   สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ
   สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
   สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ) (ETDA)
   สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
   ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
   สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
   สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย
   สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

  • หน่วยงานสนับสนุน

   สำนักงาน ก.พ.
   สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
   กรมบัญชีกลาง
   สำนักงบประมาณ
   สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
   ธนาคารแห่งประเทศไทย
   สํานักงานสถิติแห่งชาติ
  • บริการภาครัฐ

   ศูนย์กลางข้อมูลให้ธุรกิจติดต่อราชการแบบเบ็ดเสร็จ
   ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ

  เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

  Menu Web Relate1
  Menu Web Relate2
  Menu Web Relate3

  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2565 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมส่งเสริมสหกรณ์

  Copyright All reseve 2022

  BACK TO TOP